انقده خاطره داریم با هم که دفترم پر شد بیا با عشق قشنگت بی هوا قلبمو پر کن