این چشا جار میزنن بهت علاقه دارم نمیشه به روم نیارم