ببین چه قده دور شدی ازم من تو تیم توام به کی زدی

تلگرام تارگت موزیک