برای اونی میمُردم که مشغول خیانت بود

تلگرام تارگت موزیک