بس صبوری کرده ام جانم به لب نمیرسد

تلگرام تارگت موزیک