دانلود آهنگ به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد