تو و زیباییو اینکه اینجایی منو تنهاییو تو برام معنی هر لحظه دنیائی