خودمو کشتم ازت دور بشم یه الف بچه ی مغرور بشم

تلگرام تارگت موزیک