دلم حکم و تو حاکم همه جز تو مزاحم

تلگرام تارگت موزیک