دیشب باز از روی عادت به زور پلکامو بستم تا بیای به خوابم

تلگرام تارگت موزیک