ز جهان همه بی خبرم ای فتنه چه ها دیدم زان دم که تو را دیدم

تلگرام تارگت موزیک