سوختم و دم نزدم به متراژ قدم توو این حال بدم

تلگرام تارگت موزیک