شدی شاهزاده ی قلبم آخه مثل تو نداریم دیگه اصلا نداریم دیگه اصلا