مارو گشتی آخه مشتی چی میتونه باشه توی این جیبای خالیم