دانلود آهنگ مرا با سوز جان بگذار و بگذر اسیر و ناتوان بگذار و بگذر