منو تنهاییو دل تنگم اگر سنگم رو سرم می باره واسه تو می جنگم