من و ول نکنی تو تنهاییا کاشکی مثلا یدفعه فردا بیای