نه شاکی نیستم ازت میدونم که مقصر اصلی قصه خودم بودم

تلگرام تارگت موزیک