هرچی که بشه عطرت یادمه حتی خنده‌ی توام فرق داره با همه