هر چقد که درد بیشتر اون که برده رنج گنج بیشتر حس بینمون نزدیک تر شد