همش واسه اینه که دلم گیره آره همش واسه اینه که دلم گیره