چو شمعی سوختم در آتش عشق مرا آتش به جان بگذار و بگذر