گم شدم رو موج تو با کشتی بی ناخدا

تلگرام تارگت موزیک